Wednesday, September 23, 2009

ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ - ಭಾಗ ೧


ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ - ಭಾಗ ೧  ರಚನೆ ,ದಿದ್ಗರ್ಶನ- ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಮ್  ಹಿರೆಮಾಟ್ ,ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಲ್ಲರು ಹಾಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಡಾನ್ಸ್ ಭಾಗ ೧


ಎಲ್ಲರು ಹಾಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಡಾನ್ಸ್  ಭಾಗ ೧

Swine Flue Part 2


Swine Flue Part 2

Skit- Swine Flue Part 1


Skit- Swine Flue Part 1

Girl Day Scholar`s Dance Part 2Girl Day Scholar`s Dance Part 2

Girl Day Scolars Dance Part 1


Anniversary Cultural-Girl Day Scolars Dance Part 1